Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser i Power House Aarhus

 • 1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Power House. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Power House kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vores stamoplysninger om dig.

 • 2. Medlemskort

Medlemskortet medbringes og indlæses ved døren for at få adgang til centret. Medlemskortet er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Power House, som udsteder et nyt mod gebyr på kr. 50,00.

 • 3. Betaling

Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved sin underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Power House opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Power House sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

 • 4. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et PBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Power House.

 • 5. Varighed/Medlemskab

Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

 • 6. Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for PBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske fysisk i centeret og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode. Eksempel: Medlemskabet løber fra den 1. januar 2013, og har en minimumsperiode på 12 måneder. Minimumsperioden udløber den 31.12.2013. Power House skal have modtaget medlemmets opsigelse senest den 30.11.2013, hvis opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb.

 • 7. Ændringer i priser og medlemsvilkår

Power House forbeholder sig ret til prisændringer. Dette vil blive varslet via E-mail senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

 • 8. Træning og ophold i centret

Power House er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Power House er også røgfrit område, både inde og ude. Al træning og ophold i Power House foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Power House. Unge fra 14 til 18 år samt umyndige må kun benytte Power House’s faciliteter, hvis Power House har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 14 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip-klapper. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem.

 • 9. Misligholdelse af kontrakt

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Power House’s ansatte, kan Power House uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. udlån af medlemskort.

 • 10. Åbningstider

Åbningstiderne i Power House skal overholdes. Centeret må hverken indtrædes før eller forlades efter de pågældende åbningstider. 

 • 11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Power House. Power House tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

 • 12. Værdigenstande

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. Power House bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe. Har du lånt en hængelås af Power House bedes den tilbageleveret til receptionen. Ved manglende tilbagelevering opkræves et gebyr på kr. 70,00.

 • 13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at Power House må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Power House.

 • 14. Privat virksomhed

Det er ikke tilladt at drive privat virksomhed i centeret, såsom personlig træning, uden en skriftligt underskrevet tilladelse fra Power House.

 • 15. Afbud til fitness-instruktør/personlig træner

Hvis du ikke kan overholde din aftale med vores fitness-instruktør- eller personlige træner, beder vi dig melde afbud dagen før inden kl. 16. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS medlemskab/automatisk kortbetaling kr. 50,00, ved kontantkort mister du 2 dage. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

Denne version af medlemsbetingelser for Power House Aps er gældende fra 1. Dec. 2020

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.